Przypomnienie zmian od 01.01.2013

Ustawa z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce DZ. U. z 2012 r. poz. 1342

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych od 01.01.2013 roku

Koszty wynikające z faktur otrzymanych przez firmę stanowią na bieżąco koszt uzyskania przychodu – uwzględniając oczywiście wszystkie wyłączenia zawarte w art. 23 pdof i art. 16 pdop Jeżeli kwota zawarta w fakturze (rachunku) nie zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.
Ustawa określa jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z faktury (rachunku) dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Nie powodują zmian w kosztach uzyskania przychodów sytuacje:
zapłaty za fakturę (rachunek) gotówką – prawidłowo udokumentowana zapłata
zapłata za fakturę (rachunek) zgodnie z terminem płatności + 30 dni
jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, a zapłata nastąpiła z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów

Ustawa z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 waz z późn. zmian.

Z dniem 01.01.2013 r. zostanie wprowadzony obowiązek korekty odliczonego podatku VAT po upływie 150 dni od terminu płatności faktury. Oznacza to, że nie uregulowanie w ciągu 150 dni od upływu terminu płatności faktury spowoduje konieczność zmniejszenia kwoty podatku naliczonego VAT w deklaracji za miesiąc w którym mija termin 150 dni od terminu płatności o kwotę podatku wykazanego na fakturze (gdy faktura zostanie uregulowana – będziemy mogli z powrotem w miesiącu zapłaty wykazać VAT naliczony).

Inne ważniejsze zmiany od 01.01.2013
Ułatwienia w stosowaniu „ulgi na złe długi” - warunki:
- dotyczy wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, a nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.
- dostawa towaru lub świadczenie usług dokonane na rzecz podatnika VAT czynnego niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w likwidacji,
- od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc
od końca roku, w którym została wystawiona;
- na dzień poprzedzający złożenie deklaracji w której dokonuje się korekty wierzyciel
i dłużnik nie są w stanie upadłości i likwidacji.
Wykreślono konieczność zawiadamiania przez wierzyciela dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego.
Jeśli skorygujemy VAT należny, a kontrahent zapłaci należność to w miesiącu otrzymania należności wykazujemy ponownie VAT należny w deklaracji.