Książka przychodów i rozchodów

Do obowiązków przedsiębiorcy, którzy wybrali uproszczoną formę księgowania należy szereg czynności. W tym zakresie zachęcamy do skorzystania z naszych usług w prowadzeniu ewidencji dokumentów księgowych w PKPiR oraz prowadzeniu ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg planu amortyzacji. Ponadto opracujemy ewidencję zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług, obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz kontrola należności i zobowiązań. Na naszą pomocą służymy także przy bieżącym monitoringu, sporządzaniu obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych i sprawozdań statystycznych dla GUS, bieżącym informowaniu o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta. Gwarantujemy również współpracę z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi oraz przy udzielaniu porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa.