Oferowane usługi

Proponujemy Państwu skorzystanie z poniższych usług w zakresie doradztwa podatkowego i obsługi prawnej.

Książka przychodów i rozchodów

Do obowiązków przedsiębiorcy, którzy wybrali uproszczoną formę księgowania należy szereg czynności. W tym zakresie zachęcamy do skorzystania z naszych usług w prowadzeniu ewidencji dokumentów księgowych w PKPiR oraz prowadzeniu ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg planu amortyzacji. Ponadto opracujemy ewidencję zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług, obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz kontrola należności i zobowiązań. Na naszą pomocą służymy także przy bieżącym monitoringu, sporządzaniu obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych i sprawozdań statystycznych dla GUS, bieżącym informowaniu o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta. Gwarantujemy również współpracę z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi oraz przy udzielaniu porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa.

Pełna Księgowość

W ramach tej usługi przygotujemy i wdrożymy dokumentację dotyczącą Zakładowego Planu Kont, dokumentację związaną z ewidencjonowaniem w księgach rachunkowych, ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez Klienta planu amortyzacji. Ponadto nasze biuro zajmie się prowadzeniem ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług, obliczaniem miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych/fizycznych, prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej operacji magazynowych lub integracja z systemem klienta, a także kontrolą należności i zobowiązań. Wśród zadań ciążących na przedsiębiorcy, a które wykona nasza firma jest także: bieżący monitoring sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych, sporządzanie dodatkowych sprawozdań finansowych na potrzeby osób zarządzających przedsiębiorstwem, sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS, bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta, współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi, udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa.

Kadry i płace

Prowadzenie przedsiębiorstwa, to oprócz spraw stricte księgowych cała otoczka związana z dokumentacja spraw pracowniczych. Zachęcamy do współpracy także w tym zakresie w ramach prowadzenia akt osobowych i sporządzania dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz prowadzenia całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenia ewidencji urlopów wypoczynkowych, sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia. Proponujemy rozwiązania dotyczące zatrudnienia osób i sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości. Oferujemy pomoc podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz sporządzaniu druków ZUS RMUA dla pracowników. Nasze biuro zajmie się także przesłaniem do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych czy sporządzeniem druków PIT - 11/8B, PIT – 4, itp.

Doradztwo podatkowe

Służymy szerokim wachlarzem usług i pomocą podczas zakładania działalności gospodarczej, jak i w trakcie jej prowadzenia. Wspólnie z naszym Klientem proponujemy wybór najlepszej dla niego formy opodatkowania, sporządzenia umów i aneksów spółki. Pomagamy w dokonaniu rejestracji w instytucjach. Na podstawie pełnomocnictw reprezentujemy naszych Klientów w rozmowach z urzędami.
Proponujemy także obsługę prawną i pomoc w opracowaniu budżetu firmy oraz nadzór nad finansami przedsiębiorstwa.