Pełna księgowość

W ramach tej usługi przygotujemy i wdrożymy dokumentację dotyczącą Zakładowego Planu Kont, dokumentację związaną z ewidencjonowaniem w księgach rachunkowych, ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez Klienta planu amortyzacji. Ponadto nasze biuro zajmie się prowadzeniem ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług, obliczaniem miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych/fizycznych, prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej operacji magazynowych lub integracja z systemem klienta, a także kontrolą należności i zobowiązań. Wśród zadań ciążących na przedsiębiorcy, a które wykona nasza firma jest także: bieżący monitoring sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych, sporządzanie dodatkowych sprawozdań finansowych na potrzeby osób zarządzających przedsiębiorstwem, sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS, bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta, współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi, udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa.